Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer en definities

1. Mona Buscemi, gevestigd te Hoofddorp, met als handelsactiviteit het verzorgen van astrologische consulten, rapportages en workshops, alsmede de verkoop van astrologisch georiënteerde kunstwerken aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer …., hierna aangeduid als “opdrachtnemer”.

2. De wederpartij zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer dan wel de door haar aangeboden goederen aankoopt, hierna aangeduid als “opdrachtgever”. 

Hierna te noemen “partijen”.

3. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen partijen over de aangeboden diensten/goederen. Deze afspraken worden schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd aan opdrachtgever na aankoop en zijn verwoord in de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en levering van diensten en/of goederen alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 Artikel 3 – Afname van diensten

1. Deelname aan workshops/cursussen geschiedt uitsluitend op basis van inschrijving via de website van opdrachtnemer.

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van betaling en wordt door opdrachtnemer per e-mail bevestigd aan opdrachtgever. 

2. Astrologische consulten worden ingepland in overleg met de opdrachtgever. Indien nodig kan de datum in overleg gewijzigd worden.

 

Artikel 4 – Betaling

1. Astrologische consulten dienen uiterlijk één week van tevoren betaald te worden  binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn per bankoverschrijving naar het door de opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer. Voorafgaand wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever een elektronische factuur verstrekt.

 

 Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste eer en geweten uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst op te schorten totdat de benodigde informatie is geleverd.

 Levering van goederen??? Termijn?? Herroepingsrecht? Bij levering binnen twee weken. Bij levering van producten:  Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 7 – Overmacht

1. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot een nader in overleg bepaald tijdstip dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

2. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd.

3. Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen. 

Artikel 8 – Annulering consulten

1. In geval van annulering door opdrachtgever van een astrologisch consult binnen … weken/dagen voor de eerst overeengekomen datum, wordt …procent van de kosten in rekening gebracht ter vergoeding van reeds gedane voorbereidingen.

2. Bij niet verschijnen van opdrachtgever op een gepland consult, worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 Artikel 9 – Annulering overige diensten

1. De annulering door opdrachtgever van deelname aan een workshop/cursus dient per e-mail te geschieden. Opdrachtnemer bevestigt de annulering aan opdrachtgever per e-mail.

2. Kosteloze annulering door opdrachtgever is mogelijk tot … weken voor aanvang van de dienst (gerekend tot en met de dag voorafgaand aan de aanvang van de dienst). Eventuele reeds betaalde deelnamekosten worden in dat geval gerestitueerd.

3. Bij annulering op een later tijdstip is …% van de deelnamekosten verschuldigd, ongeacht de reden van de annulering.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de workshop of cursus te laten vervallen. Wanneer opdrachtnemer een activiteit annuleert, zullen alle vooruitbetaalde deelnamekosten worden teruggestort.

 Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van een dienst. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Schadevergoeding te betalen door opdrachtgever in het geval van wegens opzet of grove schuld beschadigen/vernietigen van materialen etc.???

Artikel 11 – Geheimhouding

1. De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is in het kader van de dienst, tenzij de partijen toestemming geven dit te delen op bijvoorbeeld social media of in groepsverband in een cursus/workshop.

2. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12 – Auteursrechten

Op de diensten is het auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan het schriftelijk uitgereikte of mondeling aangeboden workshopmateriaal op enige wijze door te geven, af te staan, te verkopen aan anderen of publiekelijk te delen.

Artikel 13 – Klachtenprocedure en omgang met geschillen

1. Bij klachten over de diensten van opdrachtnemer wordt hier allereerst in een open gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesproken. De opdrachtgever krijgt hier uitgebreid de gelegenheid om de klacht helder te formuleren. De opdrachtnemer verplicht zich de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht, in behandeling te nemen.

2. Uitgangspunt is om klachten zoveel mogelijk in de minne op te lossen. De intentie van de gesprekken rondom de klachten is om er samen uit te komen, waarbij zowel het belang van de opdrachtnemer als de opdrachtgever wordt gerespecteerd. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

3.Op iedere overeenkomst tussen partijen en uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.